brand | new | ideas


Privacyverklaring Opzet BV

Wij vinden het van groot belang dat er verantwoord wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.


Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.
Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u gebruikt.
Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u bij ons solliciteert en spelen de gegevens over  uw woonplaats pas een rol wanneer u wilt dat we  uw postadres gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die  u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
    •    naam
    •    bedrijfsgegevens
    •    cv
    •    e-mailadres
    •    functie
    •    geboorteplaats en geboortedatum
    •    sterfplaats en sterfdatum
    •    naam partner en kinderen    
    •    naam contactpersoon
    •    correspondentieadres
    •    gebruikersnaam
    •    geslacht
    •    IBAN
    •    informatie die  u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost 
          of een bericht in het contactformulier
    •    inloggegevens
    •    interesses
    •    leeftijd
    •    motivatiebrief
    •    naam
    •    NAW-gegevens
    •    opleidingsniveau
    •    profielnaam
    •    samenstelling huishouden
    •    schermnaam
    •    technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres,
         MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op onze websites
    •    telefoonnummer

        
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (dit is mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
 •   om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites en artikelen of diensten te bestellen.
 •   voor het maken, regelen en/of verzenden van advertenties, drukwerk, familieberichten of rouwkaarten die u bestelt of maakt via onze websites
 •   voor het verzenden en administreren van facturen, betalingen en correspondentie betreffende uw opdrachten
 •   om uw opdracht/bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 •   om uw inschrijving voor onze diensten te verwerken.
 •   om u  te kunnen informeren over tarieven.
 •   om sollicitaties te verwerken
 •   om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken.
 •   om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij gebruikers van onze apps of websites en zo te bepalen hoe we onze producten of diensten kunnen verbeteren.
 •   om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 •   om u content aan te bieden waar u in geïnteresseerd bent
 •   om u nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie   ook het kopje profilering).
 •    om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 •    om onze websites te verbeteren en ons bedrijf te presenteren

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, de administratie van de facturen of aangevraagde diensten of voor personeelszaken en verzekeringen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze applicatie/webshop en geven we uw gegevens door aan de drukkerij en/of de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via een van onze websites, te weten:
biszer.nl
byes.nl
opzet.nl
zpublish.nl

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Deze gebruiken we zorgvuldig en alleen met uw toestemming.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals personeelsgegevens en contracten.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden, waar we aan werken of waarvoor wij de hosting verzorgen. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Maar uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bedoeld.
De actuele privacyverklaring zal op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Om uw gegevens in te zien en te wijzingen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Opzet via de volgende gegevens:
Telefonisch : 023-5388200
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur
E-mail : info@opzet.nl of via het contactformulier op onze websites

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. u kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze  privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.


Contact

Mail: info@opzet.nl
Telefoon: 023 5 388 200
Fax: 023 5 385 664

Bezoekadres

van Dalenlaan 392
2082 VR Santpoort Zuid

Postadres
Postbus 32
2080 AA Santpoort-Zuid

disclaimer
privacyverklaring